Danh sách nhà thầu xây dựng cầu Nhơn Trạch gói CW1

Danh sách nhà thầu xây dựng cầu Nhơn Trạch gói CW1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67! /QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu CW1:
Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (Km10+000 – Km12+600), Dự án
thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn —- Nhơn Trạch giai đoạn
1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bồ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu thâu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phú; Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về
quy định chỉ tiết thi hành một $í à
36/2020/NĐ-CP ngày 33/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hồ trợ phát trì iên chính
thức (ODA) và vốn vay tru đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số (06/2021/NĐ-CP
ngày 26/01/2021 quy định chỉ tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng, thí công
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về
quản lý chỉ phí đầu tư xây dụm, 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chỉ
tiết một số nội dung về quản lý dự án đâu tư xây dựng:

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phú
về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đâu tư Dự án thành phân 1A, Dự án đầu
tư dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường ành đai 3
thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phú Hàn Quốc;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VNM-58 ký ngày 19/3/2020 giữa Chính phủ
nước CHYHCN Việt Nam (thông qua Bộ Tài chính) và Chính phủ Hàn Quốc
(thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Ó/ – KeximBank, cơ quan được
Chính phủ Hàn Quốc giao điều hành và quản lý Quỹ hợp tác phát triển kinh tế –
EDCF);

Căn cứ Biên bản thảo luận (MOD) kỷ ngày 2/10/2015 giữa Đoàn thấm định của EDCF và đại điện các cơ quan của Chính phủ Việt Nam về thâm định Dự án đâu tr xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch;

Căn cứ On định số 497/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2016 của Bộ Giao thông
phê duyệt Dự án đầu tr xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai
đoạn 1 thuộc đường Vành đại 3 thành phố Hỏ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2020 của Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phán 1A, Dự án đâu tư xây dựng đoạn
Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí
Minh;

Căn cứ Quyết định số 1007/2Đ-BGTVT ngày (02/6/2021 và số 2194/QĐ-
BGTWT ngày 23/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh,
bổ sung và phê duyệt điều chỉnh ké hoạch lựa chọn nhà thâu một số gói thầu Dự

Danh sách nhà thầu xây dựng cầu Nhơn Trạch gói CW1 Danh sách nhà thầu xây dựng cầu Nhơn Trạch gói CW1 Danh sách nhà thầu xây dựng cầu Nhơn Trạch gói CW1

DoLand Tuyển dụng tháng 6 2022
Bán nhanh Lô đẹp Vĩnh Thanh Nhơn Trạch giá rất tốt
Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
Fill out this field
Chat hỗ trợ
Chat ngay
0915846079